Medezeggenschap 2023-2024

Iedere school heeft verplicht een medezeggenschapsraad. De MR komt gemiddeld één keer per maand bij elkaar. Zij bespreekt gedurende het jaar o.a de volgende agendapunten: vernieuwingen in het onderwijs, de staat en onderhoud van het gebouw, de verkeersveiligheid rondom de school, de schoolgids, de manier waarop men ouders wil laten meehelpen in het onderwijs, het vergroten van de ouderbetrokkenheid, het formatieplan. Over een aantal zaken heeft de personeelsgeleding en/of teamgeleding adviesrecht en/of instemmingsrecht. Daarnaast kan de MR overleg hebben met stichting OPRON en de Gemeente, dit kan schriftelijk maar zij kan hun ook uitnodigen voor een overleg.

In de medezeggenschapsraad van de Viermaster zitten vertegenwoordigers van de ouders (de oudergeleding) en vertegenwoordigers van de personeelsleden (de personeelsgeleding).

Jaarlijks zijn er verkiezingen waarbij een aantal personen van de ouder - en personeelsgeleding aftreden, maar zich wel weer herkiesbaar kunnen stellen. Ook kan elke ouder of personeelslid zich als nieuw lid verkiesbaar stellen. De organisatie ligt in handen van een verkiezingscommissie.

De volgende leden hebben zitting in de MR:

Namens de ouders:   Harm Hildo v.d. Molen, Ben Rispens en Jarno Norder
Namens het personeel:   Sanne van Veen, Mirjam Jongens en Joyce de Vries
Adviserend Lid:   Frank Panneman

De leden van de MR vertegenwoordigen de ouders en het personeel in allerlei zaken die de school aangaan. Alle vergaderingen zijn openbaar, mocht u dus geïnteresseerd zijn in de werkwijze en onderwerpen van de MR dan bent u van harte welkom! 

Als MR willen wij graag dat U ons nog makkelijker en rechtstreeks kunt benaderen. Dit kan via ons e-mailadres maar natuurlijk kunt U ons ook direct op school aanspreken.

E-mail MR: mr.viermaster@gmail.com.