Ons onderwijs

Kerndoelen
Ons leerstofaanbod is gebaseerd op de kerndoelen. In de onderbouw (groep 1 en 2) wordt gewerkt vanuit Dorr, vanuit dit programma wordt het lesaanbod vormgegeven aan de hand van kerndoelen en leerlijnen.

Onderwijsmethoden
Voor de kleutergroepen worden geen aparte methoden gebruikt. Wel zorgen we ervoor dat de aansluiting bij de gehanteerde methoden in de midden- en bovenbouw goed is. 
Voor veel vakken maken we gebruik van een lesmethode. Het voortgezet technisch lezen en de creatieve vakken benaderen we niet vanuit een lesmethode. Het voortgezet technisch lezen wordt groepsdoorbrekend gegeven vanuit leerdoelen, iedere leerling krijgt op dat moment instructie en oefening op het eigen leesniveau.

De creatieve vakken worden aangeboden in atelier vorm, waarbij leerlingen zelf keuzes kunnen maken. Tijdens deze ateliers komen diverse vakgebieden naar voren. Denk hierbij aan tekenen, handvaardigheid, dramatische vorming, muziek, maar ook aan onderdelen als programmeren. Het aanbod is hierin heel divers, maar altijd vanuit een doel.

De verschillende lesmethoden op school

  • Aanvankelijk lezen - Veilig Leren Lezen
  • Begrijpend lezen - Grip op lezen (vanaf groep 6 komt daar Kidsweek bij)
  • Rekenen - Wereld in getallen
  • Taal - Taal op maat
  • Spelling - Spelling op maat
  • Geschiedenis - Brandaan
  • Aardrijkskunde - Argus Clou
  • Natuur - Leefwereld

Lichamelijke oefening  
Alle lessen voor de groepen 1 t/m 8 zijn op elkaar afgestemd. De kinderen van de groepen 1 en 2 hebben dit in het speellokaal en de kinderen van de groepen 3 t/m 8 in het gymlokaal naast de school. De groepen 5 gaan één keer per twee week zwemmen in het zwembad 'Tropiqua'.

Taal- en leesonderwijs
Er is structurele aandacht voor taal- en leesactiviteiten binnen de school. Dit, omdat uit onderzoeken blijkt dat een goede taal-leesbeheersing de basis vormt voor een succesvolle schoolloopbaan. Het gaat hierbij niet alleen maar om de technische aspecten van het lees-taalonderwijs, we vinden het ook belangrijk dat kinderen plezier beleven aan taal en lezen.

Verkeerseducatie
Er wordt structurele aandacht geschonken aan apecten betreffende verkeersveligheid rondom de school en in de wijk. Enerzijds door een gericht onderwijsaanbod, anderzijds proberen we een proces van bewustwording bij kinderen, ouders en buurtgenoten op gang te brengen. In dit verband is er een zgn.verkeersouder aangesteld bij de school die zaken betreffende verkeersveiligheid coördineert en initieert.
In het schooljaar 2003-2004 hebben we het zogenaamde veiligheidsvignet voor basisscholen behaald. In 2018 is dit vignet opnieuw afgegeven en is de veiligheid in en om school op orde.