Visie en Beleidsvorming

Adaptief onderwijs
Wij onderschrijven de vorm van onderwijs die wordt aangeduid met de term “Adaptief onderwijs”

Adaptief onderwijs vraagt in de eerste plaats om een pedagogisch klimaat, waarin kinderen zich geaccepteerd en veilig voelen, omdat ze ervaren dat hun juf of meester vertrouwen heeft in hun goede wil en mogelijkheden. Het gaat om een klimaat waarin ervoor is gezorgd dat alle kinderen uitgedaagd worden om te presteren naar beste kunnen, terwijl ze daarbij ondersteuning ontvangen waaraan ze op dat moment behoefte hebben.

Onder adaptief onderwijs verstaan wij onderwijs:
a. dat is aangepast aan de onderwijsbehoeften van leerlingen;
b. waarbij gebruik gemaakt wordt van uiteenlopende materialen en instructieroutes;
c. waarbij de leerkracht gevarieerde instructieprincipes gebruikt om de leerling in de  
    gelegenheid te stellen de instrumentele vaardigheden te leren beheersen;
d. waarbij leerlingen in toenemende mate zelf de verantwoordelijkheid nemen voor   
    de planning en evaluatie van hun eigen leerproces;
e. een positieve, stimulerende grondhouding van leerkrachten.

Verkeersveilige school
Als eerste school in de provincie Groningen hebben we in maart 2004 het zogenaamde ‘Verkeersveiligheidslabel’ ontvangen. Om in aanmerking te komen voor een dergelijk label, moet een school aan een aantal voorwaarden voldoen:

- verkeersveiligheid moet een voortdurend punt van aandacht zijn binnen de school
- verkeersveiligheid moet opgenomen zijn in het schoolwerkplan;
- in alle groepen moet verkeerseducatie plaatsvinden;
- jaarlijks moet de praktische verkeersproef afgenomen worden;
- de school moet zorgen voor een veilige schoolomgeving;
- ouders moeten betrokken worden bij de verkeersveilige school.

In 2018 heeft er een herijking van het certificaat plaatsgevonden en zijn we Verkeersveilige School gebleven. Daar zijn we heel blij mee.
Op school is een verkeerscommissie actief die acties inzet om de verkeersveiligheid te vergroten. Contactpersoon voor deze commissie is Ineke Bouwmeester.