Zorg

Het volgen van de ontwikkeling van de leerling

De groepsleerkracht verzamelt de gegevens van alle leerlingen in de groep. Daarnaast kunnen observaties en soms huisbezoeken plaatsvinden. Er zijn jaarlijks 3 contactmomenten waarop alle ouders uitgenodigd worden. De eerste avond is een kennismakingsavond en
op de twee andere avonden bespreekt de groepsleerkracht de ontwikkeling van de kinderen met de ouders. Het vierde moment is een optioneel gesprek in november, deze kan op verzoek van de ouder plaatsvinden, maar ook op verzoek van de leerkracht. Daarnaast kan een ouder altijd een extra gesprek hebben met de leerkracht buiten de reguliere spreekavonden om. We vragen wel om dan
even vooraf een afspraak te maken met de betreffende leerkracht. Ook de intern begeleider heeft overleg met de groepsleerkracht over de groep. Vanuit deze besprekingen kunnen leerlingen geselecteerd worden die extra zorg nodig hebben. Als een kind extra zorg nodig heeft, worden de ouders daarvan uiteraard vroegtijdig op de hoogte gebracht.

Eigen niveau

Mocht een kind zodanige problemen ondervinden met de leerstof dat het niet meer verantwoord is om met de aanbieding van de leerstof op groepsniveau verder te gaan, kan besloten worden om het kind verder te laten werken op het leerstofniveau dat aansluit bij zijn kennis en vaardigheden. In het rapport zal het kind dan ook gewaardeerd worden op het niveau waarop het dan werkt.

Onderzoeken

Naast de onderzoeken die de school zelf doet, kan het ook nodig zijn om een extern onderzoek aan te vragen bij instanties die daarin gespecialiseerd zijn. De leerling wordt dan besproken met een externe hulpverlener, die dan eventueel een onderzoek gaat doen. De ouders moeten schriftelijk hun toestemming geven voor het verrichten van zo'n onderzoek en alle gegevens moeten omschreven worden in een ‘Onderwijskundig rapport’. Naar aanleiding van het onderzoek en de gesprekken worden dan verdere afspraken gemaakt over de begeleiding binnen de school. De conclusie zou ook kunnen zijn dat het niet in het belang van het kind is om het verder op de basisschool onderwijs te laten volgen. Ook kan de school aangeven dat zij daar niet meer toe in staat is.

Leerlingvolgsysteem

Om goed onderwijs te kunnen geven, moeten we de leerprestaties en de ontwikkeling onze leerlingen zo goed mogelijk vastleggen. Dit gebeurt niet alleen in een rapport, maar ook nog op een andere manier. We noemen dit een leerlingvolgsysteem. Dit is een uitgebreid rapportage-systeem waarin toetsen, verslagen, onderzoeken enz. terug zijn te vinden. De gegevens van de kinderen zijn toegankelijk voor de ouders. Zij hebben het recht het leerlingendossier van hun kind in te zien. Natuurlijk heb je er niets aan als je die ontwikkeling alleen maar volgt en er verder niets mee doet. Het doel van het leerlingvolgsysteem is dan ook om leerlingen die problemen ondervinden in hun ontwikkelingsproces, zo vroeg mogelijk op te sporen en vervolgens te proberen daar iets aan te doen. Soms is het dan nodig om leerlingen
een aangepast leerprogramma te geven of ze de leerstof op een andere manier aan te bieden. Leerlingen werken dan op hun eigen niveau. We noemen dit gedifferentieerd onderwijs. De gegevens van de kinderen zijn toegankelijk voor de ouders. Zij hebben het recht om de documenten betreffende hun kind(eren) uit het leerlingendossier in te zien. Wel moet u daarvoor vooraf een afspraak op school maken. De gegevens blijven ook op school en mogen niet meegegeven worden naar huis.

OPRON Expertise Team (OET)

Alle scholen van Scholengroep OPRON stellen in hun onderwijs de behoefte van de kinderen centraal. Voor het bepalen van passende ondersteuning van het kind kan elke school een beroep doen op het OPRON Expertise Team (OET). Meer informatie over passend onderwijs bij onze scholen en het OET vindt u op de website van Scholengroep OPRON.

Meer informatie over het OET